Minder vergoeding fysio voor COPD-patiënten heeft grote gevolgen

Vorige Artikel 6 van 15 Volgende

Sinds 2019 krijgen COPD-patiënten fysiotherapie vanaf de eerste behandeling vergoed, in plaats van na 20 behandelingen.
 

Maar om dat te betalen is er een maximum op het vergoede aantal keren dat je fysiotherapie krijgt.
 

En in 2020 is die vergoeding voor bestaande patiënten substantieel verlaagd.­­
In 2018 bracht het Zorginstituut een adviesrapport uit over de vergoeding van fysiotherapie bij COPD-patienten.

Dit advies was gebaseerd op een literatuuronderzoek naar de effecten van fysiotherapie bij COPD-patienten.

Het advies was om voortaan fysiotherapie te vergoeden vanaf de eerste behandeling, waar tot dan toe mensen de eerste 21 behandelingen zelf moesten betalen als het niet uit de aanvullende verzekering betaald werd.
 

Om de totale kosten niet te laten stijgen werd ook een maximum aantal behandelingen voorgesteld.
In de wetenschappelijke literatuur was er geen onderzoek te vinden dat bewees dat een hogere frequentie fysiotherapie leidde tot betere resultaten. Er was overigens ook geen onderzoek dat bewees dat het geen extra effect had. 

De minister heeft dit advies overgenomen. Henk van Gerven van de SP heeft twee keer eeen motie ingediend om de invoering van dit maximum te voorkomen, maar daar kreeg hij onvoldoende steun voor.
 

Huidig beleid
De fysiotherapeut bepaalt of je in klasse A/B/C/D valt. Die indeling is niet precies gelijk aan de GOLD-classificering. Er wordt gebruik gemaakt van twee tests die de ernst van je COPD bepalen en er wordt gekeken naar het aantal en de ernst van de aanvallen die je in het vorige jaar gehad hebt.

Waar je precies recht op hebt verschilt tussen het eerste behandeljaar en de onderhoudfase. Ook voor bestaande patienten gold 2019 als eerste jaar, vandaar dat deze groep in 2020 nog verder daalt in de vergoede frequentie van behandelingen. Het maximale aantal behandelingen is daardoor gedaald van 70 naar 52 (dus eens per week). De minst ernstige groepen krijgen 0 en 3 keer vergoed in de onderhoudsfase.

Zat je in 2019 in klasse C/D dan kreeg je 70 behandelingen vergoed? Dat worden er in 2020 52 als je tenminste in 2019 2 of meer longaanvallen hebt gehad of 1 longaanval leidend tot ziekenhuisopname. Stel dat je het hele jaar 2019 stabiel bent geweest zonder een longaanval, dan krijg in 2020 nog maar 3 behandelingen in het hele jaar vergoed, want je zit dan in klasse B.
 

Bij Radar presenteert de Vereniging voor Fysiotherapie en Wetenschap nieuw onderzoek naar de groep die in 2019 al minder fysiotherapie vergoed krijgt.
Voor het onderzoek volgden Martin Keesenberg en zijn mede-onderzoekers 344 patienten met zware tot zeer zware COPD (GOLD-klasse III en IV), waarvan 281 gedurende de volledige duur van het onderzoek.
 

Gedurende heel 2019 is deze groep gevolgd.
Een deel van die groep kreeg per 2019 nog maar een keer per week fysiotherapie vergoed, een deel kreeg twee keer per week vergoed.

Er bestaat een substantieel verschil tussen deze groep in exacerbaties (aanvallen), antibioticumkuren, hospitalisaties en ligdagen en het
ziekenhuis. Kortom: patiënten die teruggaan in frequentie van fysiotherapie krijgen meer aanvallen en hebben meer intensieve zorg nodig.

 

Conclusies van de studie.
De toename van het aantal excerbaties leidt tot een sterkere achteruitgang van de longfunctie van de patiënt met COPD op de langere termijn.

Wij verwachten dat de patiënt met COPD door deze maatregel een slechtere gezondheidstoestand en kwaliteit van leven zal krijgen. 

De Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap verwacht met het toegenomen aantal hospitalisaties en ligdagen in het ziekenhuis dat er een toename van zorgkosten bij deze patiënten met COPD zal ontstaan. 
 

'Patiënten zouden lijden'
Martin Keesenberg is de voorzitter en oprichter van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap. Hij is daarnaast behandelend fysiotherapeut in Leiden.

Hij heeft dit onderzoek uitgevoerd omdat hij de sterke indruk had dat zijn patiënten zouden lijden onder het door de overheid ingestelde maximum op de vergoede frequentie van fysiotherapie. 

Het huidige beleid leidt ertoe dat er een soort straf zit op therapietrouw. Als je je klachten door alles trouw te doen onder controle weet te houden, krijg je minder recht op fysiotherapie. Je revalideert, dan gaat het goed, je bouwt af, dan krijg je een nieuwe indicatie, waardoor je minder therapie krijgt en het weer slechter gaat.
 

Keesenberg heeft niet een probleem met een maximum in de frequentie.
Voor bijna alle patienten is twee keer per week voldoende. De gemiddelde frequentie per week was voor de nieuwe maatregelen 1,9 keer. Er is een kleine groep die baat heeft bij drie keer per week.

 

Therapie is revalidatie.
Functionele krachtsoefeningen met bewaking zuurstof en vormen van inspanning. Je bewaakt functies zodat er geen celschade optreedt.

De therapie van Keesenberg vindt plaats in groepsverband. Daarom zijn de kosten laag, per keer ongeveer 20 euro per patient.

Voor 2000 euro per jaar krijgt een patient dus twee keer per week fysiotherapie. 50-60.000 mensen hebben ernstige COPD. Niet iedereen komt bij de fysiotherapeut. 
 

Medische selectie
Het wordt steeds moeilijker om een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee je onbeperkt fysiotherapie vergoed krijgt, zegt de site Zorgwijzer.
 

Er is nog maar een concern dat een dergelijke polis aanbiedt, maar daarvoor geldt een medische selectie en de pakketten zijn afgelopen jaar duurder geworden.

Bron: AVROTROS Radar 17 februari 2020

Longfonds


Zeker van uw fysiotherapie en oefentherapie

LET OP: Deze pagina wordt momenteel aangepast.

Niet alle informatie voor 2020 is al bekend.

Zodra deze informatie bekend is zal het Longfonds deze pagina zo spoedig mogelijk aanpassen. Heeft u vragen over uw nieuwe zorgverzekeringspolis?

Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met Heilbron, de zorgverzekeringadviseur van het Longfonds, via telefoonnummer 088-121 02 12.
 

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/ Mensendieck valt onder de “paramedische zorg” net zoals logopedie, dieetadvisering, oefentherapie en ergotherapie. Kosten van paramedische zorg in de basisverzekering komen ten laste van het eigen risico.

Fysiotherapie en oefentherapie zijn gericht op de behandeling van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren afwijking. Bij longziekten zoals COPD is de behandeling door een fysiotherapeut of oefentherapeut er onder andere op gericht om de longfunctie, spierfunctie, inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven zo veel als mogelijk op peil te houden en kortademigheid tegen te gaan.
 

Chronische lijst / lijst Borst

 • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Wel is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig.
   

 • Het gaat voor longziekten om:

  • bronchiëctasieën, interstitiële longziekten zoals longfibrose, sarcoïdose of EAA (extrinsieke allergische alveolitis)

  • U heeft een verwijzing van uw arts nodig

  • Let op! Het eigen risico is elk jaar opnieuw van toepassing
    

 • Let op! Vergoeding van de fysiotherapie en oefentherapie is vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen moet u dus zelf betalen óf kunnen uit de aanvullende verzekering worden vergoed, als u die voor fysiotherapie en oefentherapie heeft afgesloten.

 • Patiënten (vanaf 18 jaar) met astma, COPD GOLD 1 en/of andere longaandoeningen die niet op de ‘chronische lijst’ staan, krijgen geen vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering. Wel kan hiervoor een aanvullende verzekering worden afgesloten. 

   

Nieuw
Vanaf 2019 wordt fysiotherapie en oefentherapie voor mensen met COPD GOLD 2, 3 en 4 vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is het aantal behandelingen waarop u in het eerste behandeljaar en de daarop volgende jaren (de onderhoudsfase) aanspraak kunt maken, gemaximeerd. Let op: het eigen risico is van toepassing op de fysiotherapie en de oefentherapie in de basisverzekering!

Maximering van het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie

Op hoeveel behandelingen u maximaal ‘recht’ heeft in de basisverzekering hangt af van 2 zaken:

 1. het stadium en de ernst van uw COPD (schema 1) en 

 2. of u in het 1e behandeljaar zit of in de onderhoudsfase (schema 2).


Ad 1. De indeling in groep A t/m D

Waarschijnlijk bepaalt uw behandelend fysiotherapeut, al dan niet in overleg met uw arts, in welke groep (A,B,C,D) u valt. Dat wil niet zeggen dat u altijd in dezelfde groep blijft. Dit kan veranderen afhankelijk van het verloop van uw COPD.

 • Groep A is de groep waar de COPD het minste invloed heeft op uw dagelijks leven en welzijn. Groep D is de groep waar de COPD het meeste invloed heeft op het dagelijks leven en welzijn. De testen die hiervoor gebruikt worden zijn de COPD assessment Test (CAT) en een test om uw kortademigheid te bepalen, de zogenoemde mMRC schaal
 • Daarnaast wordt voor de indeling in groep A, B, C of D gekeken naar het aantal longaanvallen (exacerbaties) dat u heeft gehad en de ernst daarvan:
  • Heeft u geen of 1 longaanval gehad  zonder ziekenhuisopname, dan valt u in groep A of B.
  • Heeft u 2 of meer longaanvallen gehad of 1 longaanval waarbij u in het ziekenhuis bent opgenomen? Dan valt u in groep C of D. (Schema 1).

Schema 1. Ernst van uw COPD : indeling in groep A, B,C, D

mMRC = modified British Medical Research Council Questionnaire
CAT = COPD assessment tool

Ad 2. Het eerste behandeljaar en de onderhoudsfase daarna

Schema 2.  Eerste behandeljaar en onderhoudsfase

Eerste behandeljaar

Bent u in 2018 al onder behandeling van een fysiotherapeut voor uw COPD (GOLD 2,3,4) en ‘loopt’ uw behandeling door in 2019? Of start u op 1 januari met de behandeling? Dan begint voor u, in deze nieuwe situatie, het eerste behandeljaar op 1 januari 2019 en heeft u  t/m 31 december 2019 ‘recht’ op het maximale aantal behandelingen in uw groep (5, 27 of 70 behandelingen). Start de fysiotherapie- of oefentherapiebehandeling voor uw  COPD GOLD 2.3.4 in de loop van 2019? Dan begint uw eerste behandeljaar op de datum dat de behandeling start (bijv. 14 april).

Voorbeeld:
Als de eerste behandeling voor uw COPD in groep A,B,C of D start op 14 april 2019, dan heeft u tot 14 april 2020 ‘recht’ op het maximum aantal behandelingen horend bij het eerste behandeljaar. Dus 5 behandelingen voor Groep A, 27 voor groep B en 70 voor groep C en D).

Onderhoudsfase

Heeft u ná het eerste behandeljaar en de jaren daarna nog steeds fysiotherapie en oefentherapie nodig, dan heeft u steeds opnieuw, per behandeljaar, ‘recht’ op het maximale aantal vervolgbehandelingen. Dat zijn voor Groep B 3 behandelingen en voor groep C en D, 52 behandelingen. Groep A krijgt na het eerste behandeljaar geen vergoeding meer voor fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering. U kunt hiervoor eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.

COPD en onvoldoende fysiotherapie in 2019?

Heeft u COPD en krijgt u in 2019 minder fysiotherapie uit de basisverzekering? Dan biedt uw aanvullende verzekering mogelijk (gedeeltelijk) een oplossing. De meeste zorgverzekeraars stellen de aanvullende verzekering namelijk open voor COPD-patiënten die fysiotherapie of oefentherapie in de basisverzekering tekort komen. Uiteraard moet de therapie wel medisch nodig zijn en u moet voldoende behandelingen in de aanvullende verzekeringen hebben. 

De grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis), maar bijvoorbeeld ook OHRA en Nationale Nederlanden stellen geen gezondsheidsvragen als u uw aanvullende verzekering wilt verhogen/uitbreiden. Dit geldt ook voor het afsluiten van een aanvullende verzekering als u die nog niet heeft. Andere verzekeraars zoals De Amersfoortse en ONVZ stellen alleen gezondheidsvragen als u een van de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen wilt afsluiten.

Wilt u hierover overleggen met een deskundige op het gebied van zorgverzekeringen, neem dan contact op met Heilbron, de verzekeringsadviseur van het Longfonds: 088-121 02 12.

Wat vindt en doet het Longfonds?

Het Longfonds is bezorgd over de maximering van het aantal behandelingen. De minister heeft het besluit om het aantal behandelingen te maximeren genomen op basis van een advies van Zorginstituut Nederland. Onze vrees is dat de maximering nadelig gaat uitpakken voor de groep patiënten die nu meer fysiotherapie nodig heeft dan er per 2019 vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Wij hebben al eerder aangegeven dat het Longfonds positief is over het feit dat de fysiotherapie en oefentherapie in 2019 vanaf de eerste behandeling in het basispakket komt voor mensen met COPD (v.a. GOLD 2).  Daarmee verdwijnt een financiële drempel.

Het Longfonds is samen met andere partijen, zoals het KNGF en de LAN, in kaart aan het brengen welke patiëntengroep(en) in de problemen kunnen komen door de maximering. Voor deze groep(en) willen we gezamenlijk bij de politiek bepleiten dat er meer dan de voorgestelde maximum aantal behandelingen mogelijk moeten zijn. Het aanpassen van de basisverzekering zal echter niet eerder dan 2020 kunnen gebeuren. 

Niet altijd vergoed

Let op! Niet alle behandelingen worden vergoed. Er vindt geen vergoeding plaats van behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • UV-B behandeling door een fysiotherapeut;
 • spatadertherapie;
 • cranio-sacraaltherapie;
 • haptonomie of hapto-therapie;
 • kinesiologie;
 • medische fitness en vergelijkbare activiteiten zoals fysio-fitness, Slender You en groepszwemmen;
 • extracorporele shock wave therapie.

(deze lijst is niet volledig!)

Bron: Longfonds 

 

 

© 2015 - 2023 COPDoplossingen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel